Informacje ogólne

Z największą przyjemnością informujemy, że nasza Parafia otrzymała środki pomocowe z Unii Europejskiej na rewitalizację kościoła Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie.

 

Projekt o nazwie „Rewitalizacja polskiego barokowego kościoła z 1753 r. przy ul. Waryńskiego w Cieszkowie k/Milicza” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu i wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oś 6. „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”. Nr projektu: RPDS.06.04.00-02-041/09. Umowa nr UDA-RPDS.06.04.00-02-041/09-00 z dnia 14.04.2010 r.

Całkowita wartość projektu to 3 880 500 zł, a wkład Unii Europejskiej to 2 716 350,60 zł co stanowi 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ponadto projekt współfinansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach przyznanej promesy oraz środków pomocowych przyznanych przez Gminę Cieszków, Powiat Milicki, Województwo Dolnośląskie oraz środki własne Parafii.

Okres realizacji projektu przedstawia się następująco:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2010-03-01

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 2010-1-14

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 2012-09-01

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 2012-12-30